scheiding bemidddeling
noun_Search_1166289 Created with Sketch.

Scheiding en bemiddeling

Wat is echtscheidingsbemiddeling of scheidingsmedation?

Met deskundige en neutrale hulp van een derde (advocaat-scheidingsbemiddelaar) treffen de ex-partners samen een regeling voor de gevolgen van een scheiding. De scheidingsbemiddelaar helpt mensen met hun scheiding. Het doel is escalatie te voorkomen; het goede wat je samen nog hebt niet kapot te maken.

Werkt het? Ja, bij 80% van de mensen die zich bij ons kantoor aanmelden en willen scheiden, is de bemiddeling gelukt.

Vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators

De VFAS is een vereniging van advocaten die gespecialiseerd zijn in het personen- en familierecht. Een groot aantal van de aangesloten leden heeft zich bovendien gespecialiseerd tot advocaat-scheidingsbemiddelaar, zoals ons kantoor. De scheidingsbemiddelaar begeleidt mensen die in onderling overleg de gevolgen van een (echt)scheiding willen regelen. Oók als de scheidende partners het (nog) niet met elkaar eens zijn hoe de regeling moet luiden. Wetten en regels veranderen continu. VFAS-advocaten volgen de actuele ontwikkelingen en komen steeds met een deskundig, up-to-date advies.

De advocaat-scheidingsbemiddelaar is lid van de Vereniging van Familierecht Advocaten en -Scheidingsbemiddelaars (VFAS) en heeft in verband met de toelating tot het lidmaatschap een opleiding voor het verlenen van de bemiddeling gevolgd. Het lidmaatschap verplicht hem/haar tot het onderhouden van zijn bekwaamheid door het volgen van vervolgcursussen en trainingen.

Mr Mark Wingen is als advocaat-scheidingsbemiddelaar lid van de Vereniging van Familierecht Advocaten en -Scheidingsbemiddelaars (VFAS) en heeft in verband met de toelating tot de wetten en regels die continue veranderen. VFAS-advocaten volgen de actuele ontwikkelingen en komen steeds met een deskundig, up-to-date advies.

Procedure

De advocaat-scheidingsbemiddelaar vangt de bemiddeling pas aan nadat hij zich ervan heeft vergewist dat de partners akkoord gaan met de voorwaarden van de bemiddelingsovereenkomst. Indien mogelijk wordt de Bemiddelingsovereenkomst bij de eerste bespreking door de partners en de advocaat-scheidingsbemiddelaar ondertekend.

Hij of zij zal bij zijn optreden in verband met de bemiddeling zowel tegenover de partners als scheidingsbemiddelaar optreedt. De advocaat-scheidingsbemiddelaar zorgt er tijdens de bemiddeling voortdurend voor dat de beide partners in voldoende mate op de hoogte zijn van de juridische aspecten die voor hun overleg en hun onderhandelingen van belang kunnen zijn.

Na beëindiging van de scheidingsbemiddeling – al dan niet tussentijds – zal het de advocaat-scheidingsbemiddelaar niet vrij staan, noch een advocaat van het samenwerkingsverband waarvan de advocaat-scheidingsbemiddelaar deel uitmaakt, aan één van de partners die de bemiddeling hebben ingeroepen, rechtsbijstand te verlenen ter zake van aangelegenheden die in de ruimste zin voortspruiten uit of samenhangen met de bemiddeling.

Wat is scheidingsbemiddeling concreet en wat is het doel?

Met deskundige en neutrale hulp van een derde (advocaat-scheidingsbemiddelaar) treffen de ex-partners samen een regeling voor de gevolgen van een scheiding. De scheidingsbemiddelaar helpt mensen met hun scheiding. Het doel is escalatie te voorkomen; het goede wat je samen nog hebt niet kapot te maken. Bij 80% van de mensen die zich bij een scheidingsbemiddelaar aanmelden en willen scheiden, is de bemiddeling gelukt.

Bij gewoon scheiden gaan zowel de man als de vrouw naar hun eigen advocaat. Bij een scheidingsbemiddeling gaan ze juist samen naar een VFAS-scheidingsbemiddelaar. Het grote voordeel is dat ruimte wordt geschapen om over en weer elkaars verlangens te bespreken op basis van argumenten en belangen. Moeilijke onderwerpen, ook op emotioneel gebied, worden daarbij niet uit de weg gegaan. De regeling die wordt gezocht, komt tegemoet aan de belangen van zowel beide partners en natuurlijk ook aan die van de kinderen. Wel moet de wil aanwezig zijn om samen tot een oplossing te komen.

Voor welke problemen moet een oplossing gevonden worden?

Meestal gaat het over de kinderen, het delen van het inkomen, de schulden en bezittingen, wie waar Het moeilijke is dat mensen vaak geblokkeerd zijn door hun emoties, waardoor een vlotte afwikkeling onmogelijk is. Er is veel boosheid naar de andere partner, soms wil de één de ander nog niet loslaten of begrijpt nog niet helemaal waarom de ander wil scheiden. Vaak is er al zoveel aan de beslissing om te gaan scheiden vooraf gegaan, dat het moeilijk voor de mensen is om samen aan tafel te zitten en samen te werken aan een regeling. Pas als de blokkades doorbroken zijn, kun je de problemen oplossen.

Gevolgen kind/kinderen?

De gevolgen voor de kinderen kunnen ingrijpend zijn. De scheiding van hun ouders is voor hen niet de oplossing van een onhoudbare situatie, maar vooral het begin van een soms jarenlange zoektocht naar rust en stabiliteit. Er dient meer aandacht moet komen voor de positie van kinderen die betrokken zijn bij de scheiding. Niet alleen heeft het kind recht op een goede omgangsregeling met de uitwonende ouder, het heeft ook recht op goede en tijdige informatie over wat er gebeurt en gaat gebeuren in het gezin. Een kind moet de mogelijkheden krijgen om op zijn eigen manier alle emoties rond de scheiding te verwerken. De afspraken die over kinderen moeten worden gemaakt is op zichzelf al een reden om te kiezen voor Echtscheidingsbemiddeling.

Hoe doorbreek je de blokkades tussen ouders?

De VFAS-scheidingsbemiddelaar is de persoon die stuurt in dit proces. Hij of zij maakt de blokkades zichtbaar en bespreekbaar. De belangrijkste taak van de bemiddelaar is de scheidende partijen op één lijn te brengen. Beiden moeten accepteren dat de toekomst er anders uit zal gaan zien dan dat ze ooit gedacht hadden. Dan kunnen ze samen ook weer over die toekomst praten. Daarna kan er aan een regeling gewerkt worden. Lukt dat niet, dan volgt een ‘gewone’ procedure. Gelukkig dat meer dan 80% van de VFAS-bemiddelingen slaagt.

De VFAS-scheidingsbemiddelaar zorgt voor evenwicht tussen de partijen en dus ook dat er niemand wordt ondergesneeuwd of gepakt. De partners krijgen bij de getrainde VFAS-scheidings-bemiddelaar geen kans om te manipuleren.

Wat zijn de voordelen van VFAS-scheidingsbemiddeling?

De partijen werken zelf aan de oplossing, zonder sancties. De VFAS-scheidingsbemiddelaar begeleidt en zorgt er voor dat er een kwalitatief goede oplossing tot stand komt. Dit betekent dat er een breed draagvlak ontstaat voor de uiteindelijke overeenkomst. In plaats van strijd zijn communicatie en overleg de sleutelwoorden. De kans op een onaanvaardbare escalatie in de relatie is kleiner als men blijft onderhandelen met elkaar. Er komen geen vreemde, vaak bedreigende, elementen op de scheidende partijen af, zoals dreigingen met verkoop van het huis of het niet uitkeren van alimentatie als niet voldaan wordt aan … etc. Het blijft vertrouwd zonder dreigementen wederzijds. De vuile was wordt niet buiten gehangen. Bij bemiddeling laat je de ander in zijn/haar waarde. Meestal zijn de kosten van de scheiding lager, slechts één advocaat en geen juridische touwtrekkerij. Tenslotte is de tijd die nodig is om tot de regeling van de scheiding te komen korter dan bij een gewone procedure.

Wat zijn de verschillen met een gewone procedure?

Bij een ‘gewone’ procedure begint men met eisen te stellen. Eisen ten aanzien van de kinderen, over alimentatie, wie betaalt wat? Daarna volgt een procedure waarin beslissingen worden genomen over de kinderen, het wonen en het inkomen. Meestal ontstaat er een strijd, omdat er boosheid ontstaat over de eisen van de ander; de mensen worden steeds verder uit elkaar gedreven; zij zijn onbereikbaar voor elkaar. Er heerst vaak veel onbegrip en frustratie. De kosten kunnen hoog oplopen. Bij bemiddeling gaat dat anders. De partners zitten met elkaar aan tafel en blijven dus met elkaar communiceren onder leiding van de bemiddelaar, die er voor zorgt dat ieder zijn zegje kan doen. De partners kunnen elkaar rechtstreeks zeggen wat ze vinden van het standpunt van de ander. En ze kunnen hun eigen standpunt uitleggen. De situatie wordt overzichtelijk. Daarna kan er overlegd worden over de kinderen, de woning en het inkomen. Uiteindelijk komt er een overeenkomst (convenant) die door beide partijen wordt ondertekend.

Wat is het wezenlijke verschil tussen ‘gewoon’ scheiden en ‘bemiddeling’?

Het echte verschil is dat bij een traditionele manier van scheiden een derde beslist en dat doorgaans beide partijen (en ook de kinderen) verliezers zijn. Bij bemiddeling bereiken beide partijen samen de oplossing, er is sprake van een win-win situatie. Bovendien komt men vaak tot andere oplossingen waar men eerder niet aan heeft gedacht. Vaak blijft bij de traditionele manier van scheiden de echte reden van scheiden onbesproken, met als gevolg onbegrip en een niet verwerkte scheiding, wat ook later weer tot strijd kan leiden.

Wanneer mag iemand zich VFAS advocaat-scheidingsbemiddelaar noemen?

De scheidingsbemiddelaar van de VFAS is een ervaren advocaat die gespecialiseerd is in het familierecht, minimaal 4 jaar advocaat is en ruime ervaring heeft met scheidingen. Om zich VFAS-scheidingsbemiddelaar te mogen noemen, krijgt hij of zij een opleiding en training van 2,5 jaar. Daarnaast volgt de VFAS- scheidingsbemiddelaar nascholing. Hiermee houden we de kwaliteit op peil. We denken dat dit de sleutel is tot het succes dat we hebben. Uit een onlangs gehouden enquête blijkt dat de VFAS-scheidingsbemiddeling in 80% van de aangenomen zaken concreet tot een regeling heeft geleid.

De VFAS is een goed en betrouwbaar instituut. Op de tweede plaats worden de VFAS-scheidingsbemiddelaars gedurende 2,5 jaar opgeleid en getraind. Vervolgens is iedereen verplicht nascholing te volgen. Hiermee bereiken en handhaven we de hoge kwaliteit van de VFAS-bemiddelaar. De VFAS-bemiddelaars zijn bovendien gebonden aan gedragsregels. Mensen met klachten kunnen terecht bij het bestuur van de VFAS.

Een vergelijkbare organisatie is er niet. Er zijn wel andere scheidingsbemiddelaars werkzaam, die niet aangesloten zijn bij de VFAS en dus niet gebonden zijn aan de VFAS-gedragsregels en de VFAS-kwaliteitseisen.

Hoe verloopt de VFAS-bemiddelingsprocedure?

De wil van beide partijen om er samen uit te komen, staat voorop. De VFAS scheidingsbemiddelaar onderzoekt eerst of beide partners daadwerkelijk bereid zijn om hun scheiding via bemiddeling te regelen. Vervolgens worden er afspraken gemaakt over de manier waarop de bemiddeling plaatsvindt. Zodra beide partners deze hebben ondertekend, kunnen de gesprekken beginnen. De bemiddelaar vergaart informatie bij beide partijen (meestal van financiële aard), geeft voorlichting, ziet erop toe dat er evenwicht is tussen beide partijen bij de onderhandelingen. Wanneer de partijen samen tot een voor beide aanvaardbare regeling zijn gekomen, zal de bemiddelaar alle afspraken vastleggen in een ‘convenant’. Daarna zorgt de bemiddelaar dat het huwelijk wordt ontbonden.

Informatie aanvragen

Heeft u een vraag of wilt u misschien van gedachten wisselen? Stel uw vraag via ons formulier.

Wij zijn u graag van dienst.

Ja, ik wil een gratis juridisch adviesgesprek

(gratis adviesgesprek bedraagt 45 minuten)

    Wij gaan zuinig met je gegevens om, maar zijn verplicht te vragen of je akkoord gaat met onze privacyverklaring.