noun_Search_1166289 Created with Sketch.

Algemene voorwaarden

Wingen advocatuur is de handelsnaam van mr M.M.C. Wingen, geregistreerd in het handelsregister onder nummer Kvk 34330562

Artikel 1: TOEPASSINGSGEBIED

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht aan Wingen Advocatuur daaronder
begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht.
Opdrachtnemer is uitsluitend Wingen Advocatuur, nimmer enige aan Wingen Advocatuur verbindende
natuurlijke of rechtspersonen.
De toepasselijkheid van enige andere algemenen voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 2: De OPDRACHT

2.1. Opdrachten worden uitsluitend aanvaard door Wingen Advocatuur. Dit geldt ook indien het uitdrukkelijk of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW, 7: 407 BW lid 2 wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 3: AANSPRAKELIJKHEID

3.1. Indien de uitvoering van een opdracht door Wingen Advocatuur leidt tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de ter zake toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van Wingen Advocatuur wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijk verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van Wingen Advocatuur komt. De inhoud en de voorwaarden van de beroeps-aansprakelijkheidsverzekering overtreffen de eisen die de Nederlandse Orde van Advocaten daaraan stelt. Op verzoek wordt u een dekkingsoverzicht en verzekeringsverklaring toegezonden.
3.2. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in 3.1. bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van maximaal € 5.000,-.
3.3. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen daaraan geen rechten ontlenen.
3.4. Vordering tot uitbetaling van schadevergoeding vervallen door verloop van een jaar na de schadegebeurtenis.

Artikel 4: VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER

4.1. De opdrachtgever vrijwaart Wingen Advocatuur tegen vordering van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door Wingen Advocatuur ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.
4.2. Betalingen van declaratie van Wingen Advocatuur, zonder opschorting of verrekening, te geschieden binnen 10 dagen na factuurdatum tenzij een andere betalingstermijn is overeengekomen. Bij gebreke van betaling binnen deze termijn is de opdrachtgever in verzuim en is de opdrachtgever aansprakelijk voor voldoening van de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6: 119a BW alsmede voor alle door Wingen advocatuur in verband met de invordering gemaakte kosten. Behoudens omgaand schriftelijk bezwaar van de opdrachtgever Wingen Advocatuur en haar Stichting(en) Derdengelden gerechtigd voor of van de opdrachtgever ontvangen gelden te verrekenen met of aan te doen) wenden ter betaling van hetgeen de opdrachtgever aan Wingen Advocatuur verschuldigd is.
Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van declaraties – met minimum van 15% over het te incasseren bedrag – komen voor rekening van de opdrachtgever, indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk gesteld.
Artikel 5: INSCHAKELING VAN DERDEN
5.1. Wingen Advocatuur is gerechtigd bij de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen. De keuze van de door Wingen Advocatuur in te schakelen derden zal, waar mogelijk en in redelijkheid aangewezen, geschieden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van deze derden, behoudens opzet of grove schuld van Wingen Advocatuur.
5.2. Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een opdracht van de opdrachtgever willen beperken, gaat Wingen Advocatuur ervan uit en bevestigt zij zo nodig bij deze dat alle haar gegeven opdrachten van de opdrachtgever de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens de opdrachtgever te aanvaarden.

Artikel 6: HONORARIUM/TARIEVEN

6.1. Tenzij anders is overeengekomen wordt het honorarium berekend op een afgesproken uurtarief te vermeerderen met het toepasselijk BTW tarief, en eventueel bijkomende kosten.
6.2. Naast het honorarium is opdrachtgever vaste kosten verschuldigd ingeval deze zich voordoen, namelijk het door de rechtbank in rekening gebracht griffierecht en/of deurwaarderskosten.

Artikel 7: KLACHTENREGELING

7.1 De Klachten- en geschillenregeling Advocatuur zoals opgenomen in artikel 6:28 van de Verordening op de Advocatuur is van toepassing en derhalve de in die regeling opgenomen klachtenprocedure van toepassing. De Klachtenprocedure verloopt op de navolgende wijze:
1. In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen of namens de cliënt jegens de advocaat over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie. Klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt.
2. Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen Wingen Advocatuur. Mr M.M.C. Wingen is degene die de klacht afhandelt.
3. Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel: het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen, en het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten aan cliënten vast te stellen. Degene over wie is geklaagd tracht samen met cliënt spoedig tot een oplossing te komen. Ook wanneer een klacht niet direct kan worden opgelost wordt spoedig contact opgenomen met de cliënt(en) en gemeld dat de klacht in behandeling is. Indien de klachten niet naar tevredenheid kan worden opgelost of niet binnen vier weken na het indienen daarvan is afgehandeld, dan kan een klacht worden ingediend bij de Geschillencommissie Advocatuur.
7.2. Klager is een vergoeding verschuldigd voor de kosten van een behandeling van de klacht.
7.3. Klager en beklaagde nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.

Artikel 8: VERNIETIGING DOSSIER

Artikel 8.1. Het door de opdracht gevormde dossier zal gedurende vijf jaar na het einde van de opdracht worden bewaard.

Artikel 9: TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

9.1. Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Wingen Advocatuur is Nederlands recht van toepassing.
9.2. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Wingen Advocatuur is gevestigd. Niettemin heeft Wingen Advocatuur het recht om geschillen voor te leggen aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de opdrachtgever.

Informatie aanvragen

Heeft u een vraag of wilt u misschien van gedachten wisselen? Stel uw vraag via ons formulier.

Wij zijn u graag van dienst.

Ja, ik wil een gratis juridisch adviesgesprek

(gratis adviesgesprek bedraagt 45 minuten)

    Wij gaan zuinig met je gegevens om, maar zijn verplicht te vragen of je akkoord gaat met onze privacyverklaring.